3 references to OperatingSystem
mscorlib (3)
system\environment.cs (1)
1146m_os = new OperatingSystem(id, v, osvi.CSDVersion);
system\operatingsystem.cs (2)
36public OperatingSystem(PlatformID platform, Version version) : this(platform, version, null) { 111return new OperatingSystem(_platform,