1 reference to IsHebrewChar
mscorlib (1)
system\globalization\datetimeformatinfo.cs (1)
2780if (IsHebrewChar(ch) && TokenMask == TokenType.RegularTokenMask) {