1 reference to CheckDefinePInvokeSupported
mscorlib (1)
system\reflection\emit\typebuilder.cs (1)
747AppDomain.CheckDefinePInvokeSupported();