1 reference to FlushIdentityTable
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\remotingservices.cs (1)
2184IdentityHolder.FlushIdentityTable();