4 writes to _HashForControl
mscorlib (4)
system\reflection\assemblyname.cs (4)
190name._HashForControl=_HashForControl; 218_HashForControl=hash; 366_HashForControl = (byte[]) m_siInfo.GetValue("_HashForControl", typeof(byte[])); 370_HashForControl = null;
2 references to _HashForControl
mscorlib (2)
system\reflection\assemblyname.cs (2)
190name._HashForControl=_HashForControl; 339info.AddValue("_HashForControl",_HashForControl,typeof(byte[]));