1 reference to CreateEnvoyInfo
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\objref.cs (1)
1016EnvoyInfo = System.Runtime.Remoting.EnvoyInfo.CreateEnvoyInfo(idObj as ServerIdentity);