4 references to String
mscorlib (4)
system\reflection\customattribute.cs (3)
227return CustomAttributeEncoding.String; 703case (CustomAttributeEncoding.String): 859else if (encodedType == CustomAttributeEncoding.String)
system\reflection\emit\customattributebuilder.cs (1)
343writer.Write((byte)CustomAttributeEncoding.String);