Base:
method
GetByteCount
System.Text.Encoder.GetByteCount(System.Char*, System.Int32, System.Boolean)
1 reference to GetByteCount
mscorlib (1)
system\text\encodernls.cs (1)
108result = GetByteCount(pChars + index, count, flush);