1 reference to RegCreateKeyEx
mscorlib (1)
microsoft\win32\registrykey.cs (1)
384int ret = Win32Native.RegCreateKeyEx(hkey,