4 references to SByte
mscorlib (4)
system\reflection\customattribute.cs (3)
248return CustomAttributeEncoding.SByte; 718case (CustomAttributeEncoding.SByte): 767case CustomAttributeEncoding.SByte:
system\reflection\emit\customattributebuilder.cs (1)
296writer.Write((byte)CustomAttributeEncoding.SByte);