1 reference to NearNegativeZero
mscorlib (1)
system\decimal.cs (1)
718if (NearNegativeZero <= result && result <= NearPositiveZero) {