2 references to GetHexValue
mscorlib (2)
system\bitconverter.cs (2)
395chArray[i]= GetHexValue(b/16); 396chArray[i+1] = GetHexValue(b%16);