1 reference to ILOffset
mscorlib (1)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (1)
1384SymAddressKind.ILOffset,