11 references to DefineCustomAttribute
mscorlib (11)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (2)
1674TypeBuilder.DefineCustomAttribute( 2006TypeBuilder.DefineCustomAttribute(
system\reflection\emit\customattributebuilder.cs (1)
554TypeBuilder.DefineCustomAttribute(mod, tkOwner, tkAttrib, m_blob, toDisk,
system\reflection\emit\eventbuilder.cs (1)
121TypeBuilder.DefineCustomAttribute(
system\reflection\emit\fieldbuilder.cs (1)
241TypeBuilder.DefineCustomAttribute(module,
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (1)
1187TypeBuilder.DefineCustomAttribute(m_module, MetadataTokenInternal,
system\reflection\emit\modulebuilder.cs (1)
2268TypeBuilder.DefineCustomAttribute(
system\reflection\emit\parameterbuilder.cs (1)
75TypeBuilder.DefineCustomAttribute(
system\reflection\emit\propertybuilder.cs (1)
160TypeBuilder.DefineCustomAttribute(
system\reflection\emit\typebuilder.cs (2)
85TypeBuilder.DefineCustomAttribute(module, token, module.GetConstructorToken(m_con).Token, 2605TypeBuilder.DefineCustomAttribute(m_module, m_tdType.Token, ((ModuleBuilder)m_module).GetConstructorToken(con).Token,