2 writes to m_tkMethod
mscorlib (2)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (2)
379m_tkMethod = token; 787m_tkMethod = new MethodToken(token);
8 references to m_tkMethod
mscorlib (8)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (8)
711if (m_tkMethod.Token != 0) 739if (m_tkMethod.Token != 0) 741return m_tkMethod; 753if (m_tkMethod.Token != 0) 755return m_tkMethod; 781Contract.Assert(m_tkMethod.Token == 0, "m_tkMethod should not have been initialized"); 795return m_tkMethod; 818if (m_tkMethod.Token != 0)