1 reference to DefineMethodOverrideNoLock
mscorlib (1)
system\reflection\emit\typebuilder.cs (1)
1622DefineMethodOverrideNoLock(methodInfoBody, methodInfoDeclaration);