1 reference to GetCustomAttributesInternal
mscorlib (1)
system\reflection\methodinfo.cs (1)
514return CustomAttributeData.GetCustomAttributesInternal(this);