2 references to MethodImplAttribute
mscorlib (2)
system\reflection\emit\dynamicmethod.cs (2)
940return new Object[] { new MethodImplAttribute(GetMethodImplementationFlags()) }; 947return new Object[] { new MethodImplAttribute(GetMethodImplementationFlags()) };