1 write to _key1
mscorlib (1)
system\threading\asynclocal.cs (1)
280_key1 = key1; _value1 = value1;
8 references to _key1
mscorlib (8)
system\threading\asynclocal.cs (8)
291if (ReferenceEquals(key, _key1)) return new ThreeElementAsyncLocalValueMap(key, value, _key2, _value2, _key3, _value3); 292if (ReferenceEquals(key, _key2)) return new ThreeElementAsyncLocalValueMap(_key1, _value1, key, value, _key3, _value3); 293if (ReferenceEquals(key, _key3)) return new ThreeElementAsyncLocalValueMap(_key1, _value1, _key2, _value2, key, value); 298multi.UnsafeStore(0, _key1, _value1); 309ReferenceEquals(key, _key1) ? new TwoElementAsyncLocalValueMap(_key2, _value2, _key3, _value3) : 310ReferenceEquals(key, _key2) ? new TwoElementAsyncLocalValueMap(_key1, _value1, _key3, _value3) : 311ReferenceEquals(key, _key3) ? new TwoElementAsyncLocalValueMap(_key1, _value1, _key2, _value2) : 318if (ReferenceEquals(key, _key1))