1 reference to GetMethod
System.Data.Entity (1)
System\Data\Objects\Internal\EntityProxyFactory.cs (1)
889MethodInfo interceptorInvoke = TypeBuilder.GetMethod(interceptorType, typeof(Func<,,>).GetMethod("Invoke"));