1 write to wi
mscorlib (1)
system\threading\executioncontext.cs (1)
1007ecsw.wi = SecurityContext.GetCurrentWI(ecsw.outerEC, ecsw.cachedAlwaysFlowImpersonationPolicy);
1 reference to wi
mscorlib (1)
system\threading\executioncontext.cs (1)
372SecurityContext.RestoreCurrentWI(outerEC, innerEC, wi, cachedAlwaysFlowImpersonationPolicy);