1 reference to InvariantAbbreviatedDayNames
mscorlib (1)
system\globalization\datetimeformat.cs (1)
997result.Append(InvariantAbbreviatedDayNames[(int)dateTime.DayOfWeek]);