1 reference to DefineGenericParam
mscorlib (1)
system\reflection\emit\typebuilder.cs (1)
2330m_tdType = new TypeToken(DefineGenericParam(m_module.GetNativeHandle(),