1 reference to Init
mscorlib (1)
system\reflection\customattribute.cs (1)
408Init((TypeForwardedToAttribute)attribute);