2 writes to _endXxxCalled
mscorlib (2)
system\io\stream.cs (2)
1051ar._endXxxCalled = true; 1066ar._endXxxCalled = true;
2 references to _endXxxCalled
mscorlib (2)
system\io\stream.cs (2)
1048if (ar._endXxxCalled) 1063if (ar._endXxxCalled)