1 reference to GetFormatFlagUseSpaceInDayNames
mscorlib (1)
system\globalization\datetimeformatinfo.cs (1)
2257formatFlags |= (DateTimeFormatFlags)DateTimeFormatInfoScanner.GetFormatFlagUseSpaceInDayNames(DayNames, AbbreviatedDayNames);