2 references to IsDefined
mscorlib (2)
system\reflection\emit\typebuilder.cs (1)
1550return CustomAttribute.IsDefined(m_bakedRuntimeType, attributeRuntimeType, inherit);
system\rttype.cs (1)
5060return CustomAttribute.IsDefined(this, attributeRuntimeType, inherit);