1 reference to AddCustomAttribute
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
1718m_assemblyData.AddCustomAttribute(customBuilder);