3 writes to m_lastTokenizedMethod
mscorlib (3)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (1)
769m_containingType.m_lastTokenizedMethod = i;
system\reflection\emit\typebuilder.cs (2)
571m_lastTokenizedMethod = -1; 688m_lastTokenizedMethod = -1;
1 reference to m_lastTokenizedMethod
mscorlib (1)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (1)
760for (i = m_containingType.m_lastTokenizedMethod + 1; i < m_containingType.m_listMethods.Count; ++i)