Base:
property
UnderlyingSystemType
System.Type.UnderlyingSystemType
2 references to UnderlyingSystemType
mscorlib (2)
system\reflection\emit\modulebuilder.cs (1)
856typeList[i++] = tmpTypeBldr.UnderlyingSystemType;
system\reflection\emit\typebuilder.cs (1)
453if (underlyingType == null || (type != typeBldr.UnderlyingSystemType && type != underlyingType))