3 references to RegDeleteKeyEx
mscorlib (3)
microsoft\win32\registrykey.cs (3)
452ret = Win32Native.RegDeleteKeyEx(hkey, subkey, (int)regView, 0); 520ret = Win32Native.RegDeleteKeyEx(hkey, subkey, (int)regView, 0); 557ret = Win32Native.RegDeleteKeyEx(hkey, subkey, (int)regView, 0);