1 reference to VerifyTypeAttributes
mscorlib (1)
system\reflection\emit\typebuilder.cs (1)
681VerifyTypeAttributes(attr);