1 write to utf32Encoding
mscorlib (1)
system\text\encoding.cs (1)
1560if (utf32Encoding == null) utf32Encoding = new UTF32Encoding(false, true);
2 references to utf32Encoding
mscorlib (2)
system\text\encoding.cs (2)
1560if (utf32Encoding == null) utf32Encoding = new UTF32Encoding(false, true); 1561return utf32Encoding;