3 references to ThrowIfShouldNotHaveBody
mscorlib (3)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (3)
239ThrowIfShouldNotHaveBody(); 1118ThrowIfShouldNotHaveBody(); 1129ThrowIfShouldNotHaveBody();