1 instantiation of EnvoyInfo
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\objref.cs (1)
351info = new EnvoyInfo(serverID.EnvoyChain);
1 reference to EnvoyInfo
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\objref.cs (1)
1016EnvoyInfo = System.Runtime.Remoting.EnvoyInfo.CreateEnvoyInfo(idObj as ServerIdentity);