1 write to s_cachedPreparedType4
mscorlib (1)
system\threading\synchronizationcontext.cs (1)
110else if (s_cachedPreparedType4 == null) s_cachedPreparedType4 = type;
2 references to s_cachedPreparedType4
mscorlib (2)
system\threading\synchronizationcontext.cs (2)
102s_cachedPreparedType4 != type && 110else if (s_cachedPreparedType4 == null) s_cachedPreparedType4 = type;