1 reference to Encoder
mscorlib (1)
system\text\utf7encoding.cs (1)
845return new UTF7Encoding.Encoder(this);