1 reference to SetSymCustomAttribute
mscorlib (1)
system\reflection\emit\constructorbuilder.cs (1)
191m_methodBuilder.SetSymCustomAttribute(name, data);