2 references to HResultExceptionMarshaler
mscorlib (2)
system\stubhelpers.cs (2)
830nativeBuffer[i] = HResultExceptionMarshaler.ConvertToNative(managedArray[i]); 904managedArray[i] = HResultExceptionMarshaler.ConvertToManaged(nativeBuffer[i]);