34 references to ClockDateTime
mscorlib (34)
system\datetimeoffset.cs (34)
183return ClockDateTime; 227return ClockDateTime.Date; 238return ClockDateTime.Day; 251return ClockDateTime.DayOfWeek; 262return ClockDateTime.DayOfYear; 273return ClockDateTime.Hour; 285return ClockDateTime.Millisecond; 296return ClockDateTime.Minute; 306return ClockDateTime.Month; 323return ClockDateTime.Second; 333return ClockDateTime.Ticks; 348return ClockDateTime.TimeOfDay; 358return ClockDateTime.Year; 366return new DateTimeOffset(ClockDateTime.Add(timeSpan), Offset); 376return new DateTimeOffset(ClockDateTime.AddDays(days), Offset); 386return new DateTimeOffset(ClockDateTime.AddHours(hours), Offset); 396return new DateTimeOffset(ClockDateTime.AddMilliseconds(milliseconds), Offset); 406return new DateTimeOffset(ClockDateTime.AddMinutes(minutes), Offset); 410return new DateTimeOffset(ClockDateTime.AddMonths(months), Offset); 420return new DateTimeOffset(ClockDateTime.AddSeconds(seconds), Offset); 428return new DateTimeOffset(ClockDateTime.AddTicks(ticks), Offset); 440return new DateTimeOffset(ClockDateTime.AddYears(years), Offset); 500return (ClockDateTime == other.ClockDateTime && Offset == other.Offset && ClockDateTime.Kind == other.ClockDateTime.Kind); 551m_dateTime = ValidateDate(ClockDateTime, Offset); 658return new DateTimeOffset(ClockDateTime.Subtract(value), Offset); 705return DateTimeFormat.Format(ClockDateTime, null, DateTimeFormatInfo.CurrentInfo, Offset); 710return DateTimeFormat.Format(ClockDateTime, format, DateTimeFormatInfo.CurrentInfo, Offset); 715return DateTimeFormat.Format(ClockDateTime, null, DateTimeFormatInfo.GetInstance(formatProvider), Offset); 720return DateTimeFormat.Format(ClockDateTime, format, DateTimeFormatInfo.GetInstance(formatProvider), Offset); 838return new DateTimeOffset(dateTimeOffset.ClockDateTime + timeSpan, dateTimeOffset.Offset); 843return new DateTimeOffset(dateTimeOffset.ClockDateTime - timeSpan, dateTimeOffset.Offset);