2 references to RemoveIdentity
mscorlib (2)
system\runtime\remoting\identityholder.cs (1)
715RemoveIdentity(uri, true);
system\runtime\remoting\remotingservices.cs (1)
895IdentityHolder.RemoveIdentity(idrem.URI, bResetURI);