4 references to FileTimeOffset
mscorlib (4)
system\datetime.cs (4)
762if (fileTime < 0 || fileTime > MaxTicks - FileTimeOffset) { 773long universalTicks = fileTime + FileTimeOffset; 1093return new DateTime( ((UInt64)(ticks + FileTimeOffset)) | KindUtc); 1383ticks -= FileTimeOffset;