2 writes to _AssemblyResolve
mscorlib (2)
system\appdomain.cs (2)
288_AssemblyResolve += value; 297_AssemblyResolve -= value;
1 reference to _AssemblyResolve
mscorlib (1)
system\appdomain.cs (1)
3162ResolveEventHandler eventHandler = _AssemblyResolve;