12 references to CombineHashCodes
mscorlib (12)
system\tuple.cs (12)
58return CombineHashCodes(CombineHashCodes(h1, h2), h3); 62return CombineHashCodes(CombineHashCodes(h1, h2), CombineHashCodes(h3, h4)); 66return CombineHashCodes(CombineHashCodes(h1, h2, h3, h4), h5); 70return CombineHashCodes(CombineHashCodes(h1, h2, h3, h4), CombineHashCodes(h5, h6)); 74return CombineHashCodes(CombineHashCodes(h1, h2, h3, h4), CombineHashCodes(h5, h6, h7)); 78return CombineHashCodes(CombineHashCodes(h1, h2, h3, h4), CombineHashCodes(h5, h6, h7, h8)); 226return Tuple.CombineHashCodes(comparer.GetHashCode(m_Item1), comparer.GetHashCode(m_Item2)); 1057return Tuple.CombineHashCodes(comparer.GetHashCode(m_Item7), t.GetHashCode(comparer));