1 reference to ConvertToNative
mscorlib (1)
system\stubhelpers.cs (1)
857nativeBuffer[i] = KeyValuePairMarshaler.ConvertToNative<K, V>(ref managedArray[i]);