2 writes to _form
mscorlib (2)
system\activationcontext.cs (2)
109_form = ContextForm.StoreBounded; 178_form = ContextForm.Loose;
9 references to _form
mscorlib (9)
system\activationcontext.cs (9)
215return _form; 265if (_form == ContextForm.Loose) 281if (_form == ContextForm.Loose) 311if (_form == ContextForm.Loose) 323if (_form == ContextForm.Loose) 353if (_form == ContextForm.Loose) 371if (_form == ContextForm.Loose) 388if (_form == ContextForm.Loose) 397if (_form == ContextForm.Loose)