1 reference to VTHACK_ANSICHAR
mscorlib (1)
system\stubhelpers.cs (1)
1043case TypeCode.Char: vt = (IsAnsi(dwFlags) ? (VarEnum)VTHACK_ANSICHAR : VarEnum.VT_UI2); break;