1 reference to GetUnitySerializationInfo
mscorlib (1)
system\rttype.cs (1)
5022UnitySerializationHolder.GetUnitySerializationInfo(info, this);