1 write to byteCountResult
mscorlib (1)
system\text\encoding.cs (1)
2159byteCountResult++;
1 reference to byteCountResult
mscorlib (1)
system\text\encoding.cs (1)
2268return byteCountResult;