1 write to _keyValues
mscorlib (1)
system\threading\asynclocal.cs (1)
350_keyValues = new KeyValuePair<IAsyncLocal, object>[count];
50 references to _keyValues
mscorlib (50)
system\threading\asynclocal.cs (50)
355Contract.Assert(index < _keyValues.Length); 356_keyValues[index] = new KeyValuePair<IAsyncLocal, object>(key, value); 362for (int i = 0; i < _keyValues.Length; i++) 364if (ReferenceEquals(key, _keyValues[i].Key)) 371var multi = new MultiElementAsyncLocalValueMap(_keyValues.Length); 372Array.Copy(_keyValues, 0, multi._keyValues, 0, _keyValues.Length); 373multi._keyValues[i] = new KeyValuePair<IAsyncLocal, object>(key, value); 376else if (_keyValues.Length == 4) 381i == 0 ? new ThreeElementAsyncLocalValueMap(_keyValues[1].Key, _keyValues[1].Value, _keyValues[2].Key, _keyValues[2].Value, _keyValues[3].Key, _keyValues[3].Value) : 382i == 1 ? new ThreeElementAsyncLocalValueMap(_keyValues[0].Key, _keyValues[0].Value, _keyValues[2].Key, _keyValues[2].Value, _keyValues[3].Key, _keyValues[3].Value) : 383i == 2 ? new ThreeElementAsyncLocalValueMap(_keyValues[0].Key, _keyValues[0].Value, _keyValues[1].Key, _keyValues[1].Value, _keyValues[3].Key, _keyValues[3].Value) : 384(IAsyncLocalValueMap)new ThreeElementAsyncLocalValueMap(_keyValues[0].Key, _keyValues[0].Value, _keyValues[1].Key, _keyValues[1].Value, _keyValues[2].Key, _keyValues[2].Value); 390var multi = new MultiElementAsyncLocalValueMap(_keyValues.Length - 1); 391if (i != 0) Array.Copy(_keyValues, 0, multi._keyValues, 0, i); 392if (i != _keyValues.Length - 1) Array.Copy(_keyValues, i + 1, multi._keyValues, i, _keyValues.Length - i - 1); 408if (_keyValues.Length < MaxMultiElements) 410var multi = new MultiElementAsyncLocalValueMap(_keyValues.Length + 1); 411Array.Copy(_keyValues, 0, multi._keyValues, 0, _keyValues.Length); 412multi._keyValues[_keyValues.Length] = new KeyValuePair<IAsyncLocal, object>(key, value); 418foreach (KeyValuePair<IAsyncLocal, object> pair in _keyValues) 428foreach (KeyValuePair<IAsyncLocal, object> pair in _keyValues)